ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς (John 20:31)

The estimated reading time for this post is 86 seconds

Title:  But These Things Were Written So That You Might Believe that Jesus is the Christ

The text is, “ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ”.

ταῦτα -> neuter, plural, nominative, demonstrative pronoun -> these things

δὲ -> coordinating conjunction -> but

γέγραπται -> third person, plural, perfect, active, indicative verb -> were written

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

πιστεύσητε -> second person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> you might believe

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

χριστὸς -> masculine, singular, nominative noun -> Christ

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

υἱὸς -> masculine, singular, nominative noun -> son

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH*

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> of God

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> that

πιστεύοντες -> present, active, participial, masculine, plural, nominative verb -> believing

ζωὴν -> feminine, singular, accusative noun -> life

ἔχητε -> second person, plural, present, active, subjunctive -> you might have

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the NRIEH

ὀνόματι -> neuter, singular, dative noun -> name

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

But these things were written so that you might believe that Jesus is the Christ, the son of God and that, believing, you might have life in his name.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς (John 20:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation