Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ (I John 3:9)

The estimated reading time for this post is 115 seconds

Title:  No One Having Been Born of God Practices Sin

The text is, “Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννητα”.

Πᾶς -> masculine, singular, nominative adjective -> everyone

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH**

γεγεννημένος -> perfect, middle, participial, masculine, singular, nominative verb ->  having been born

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> God

ἁμαρτίαν -> feminine, singular, accusative noun -> sin

οὐ -> negative particle -> not

ποιεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> practices

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

σπέρμα -> neuter, singular,nominative noun -> seed

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun > his

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτῷ-> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun him

μένει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> remains

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

οὐ -> negative particle -> not

δύναται  -> third person, singular, present, passive, indicative verb -> it is possible

ἁμαρτάνειν -> present, active, infinitive verb -> to sin

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> God

γεγέννητα-> third person, singular, perfect, passive, indicative verb -> he is born

The meaning of this verse is,

No one having been born of God practices sin because His seed remains in him, and it is not possible to sin, because he has been born of God.

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ (I John 3:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation