πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας (John 4:24)

The estimated reading time for this post is 40 seconds

Title:  God is Spirit and His Worshipers Must…

The text is “πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν”.

“πνεῦμα”:  neuter, singular, nominative noun meaning “Spirit”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεός”:  masculine, singular, nominative noun meaning “God”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“προσκυνοῦντας”:  present, active, participial, masculine, plural, accusative verb meaning “ones worshiping”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“πνεύματι”:  neuter, singular, dative noun meaning “spirit”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀληθείᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “truth”.

“δεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “it is necessary” or “must”.

“προσκυνεῖν”:  present, active, infinitive verb meaning “to worship”.

The meaning of this verse is,

“God is Spirit, and the ones worshiping Him must to worship in Spirit and Truth”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας (John 4:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation