πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα (John 12:28)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title:  Father, Glorify Your Name

The text is, “πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω”.

“πάτερ”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Father”.

“δόξασόν”:  second person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “glorify”

“σου”:  second person, personal, singular, genitive pronoun meaning “your”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὄνομα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “name”.

“ἦλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “came”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“φωνὴ”:  feminine, singular, nominative noun meaning “a voice”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“οὐρανοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “heaven”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐδόξασα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I have glorified”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“δοξάσω”:  first person, singular, future, active, indicative verb meaning “I will glorify”.

The meaning of this verse is,

Father, glorify your name.”  Then a voice came from out of heaven, “I have glorified, but I will glorify again.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα (John 12:28) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation