Πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς· τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον (John 18:7)

The estimated reading time for this post is 48 seconds

Title:  So Again He Asked Them, “Whom Do You Seek?”  And They Said, “Jesus the Nazarene.”

The text is, “Πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς· τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον”.

Πάλιν -> adverb -> again

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

ἐπηρώτησεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he asked

αὐτούς -> third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun -> them

τίνα -> masculine, singular, accusative, interrogative pronoun -> whom

ζητεῖτε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you do seek

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> they

δὲ -> coordinating additive conjunction -> and

εἶπαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> said

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Jesus

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

Ναζωραῖον -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Nazarene

The meaning of this verse is,

So again he asked them, “Whom do you seek?”  And they said, “Jesus the Nazarene.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς· τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον (John 18:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation