οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς (John 6:58)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  This is the Bread, From Heaven Having Come Down

The text is, “οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα”.

“οὗτός”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἄρτος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “bread”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“οὐρανοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “heaven”.

“καταβάς”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having come down”.

“οὐ”  negative particle meaning “not”.

“καθὼς”:  subordinating conjunction meaning “just as”.

“ἔφαγον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “ate”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“πατέρες”:  masculine, plural, nominative noun meaning “fathers”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀπέθανον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “died”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“τρώγων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “eating one”.

“τοῦτον”:  masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“ἄρτον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “bread”.

“ζήσει”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “will live”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“αἰῶνα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “eternity”.

The meaning of this verse is,

This is the bread, having come down out of heaven, not just as the fathers ate and died; the one eating this bread will live into the eternity”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς (John 6:58) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation