Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ (John 6:59)

The estimated reading time for this post is 26 seconds

Title:  These Things He Said Teaching in Capernaum

The text is, “Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ”.

“Ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he said”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“συναγωγῇ”:  feminine, singular, dative noun meaning “synagogue”.

“διδάσκων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “teaching”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“Καφαρναούμ”:  feminine, singular, dative, proper noun meaning “Capernaum”.

The meaning of this verse is,

These things he said teaching in synagogue in Capernaum.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ (John 6:59) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation