οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν (John 4:47)

The estimated reading time for this post is 86 seconds

Title:  When this one heard that Jesus was come from Judea to Galilee

The text is, “οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this one”.

“ἀκούσας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having heard”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“Ἰησοῦς”:  third person, masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἥκει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “come”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰουδαίας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “Judea”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Γαλιλαίαν”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Galilee”.

“ἀπῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “went”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “toward”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἠρώτα”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “asked”.

“ἵνα”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“καταβῇ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “he might come down”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἰάσηται”:  third person, singular, aorist, middle, subjunctive verb meaning “he would heal”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“υἱόν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “son”.

“ἤμελλεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “about”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “now”.

“ἀποθνῄσκειν”: present, active, infinitive verb meaning “to die”.

The meaning of this verse is,

This one, having heard that Jesus, come out of Judea to Galilee, went to him and asked that he might come down and that he would heal his son, now about to die.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν (John 4:47) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation