οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν (John 4:47)

The estimated reading time for this post is 134 seconds

Title : This one Heard that Jesus was Come from Judea to Galilee

The text is, “οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν.”

οὗτος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this one

ἀκούσας -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> having heard

ὅτι -> subordinating conjunction -> that

Ἰησοῦς -> third person, masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἥκει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> come

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from or out of

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the NRIEH**

Ἰουδαίας -> feminine, singular, genitive, proper noun -> Judea

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH7

Γαλιλαίαν -> feminine, singular, accusative, proper noun -> Galilee

ἀπῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> went

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to or toward

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἠρώτα -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> asked

ἵνα -> subordinating conjunction -> that

καταβῇ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> he might come down

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἰάσηται -> third person, singular, aorist, middle, subjunctive verb -> he would heal

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

υἱόν -> masculine, singular, accusative noun -> son

ἤμελλεν -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> about

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> now

ἀποθνῄσκειν: present, active, infinitive verb -> to die

The -> of this verse is,

This one, having heard that Jesus, come out of Judea to Galilee, went to him and asked that he might come down and that he would heal his son, now about to die.”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. Another example is the use of “doubled negatives” or “negations” in Greek, which are not translated except in the correct English usage.  The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν (John 4:47) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation