οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας (John 12:21)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  So These Came to Philip from Bethsaida of Galilee

The text is, “οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες κύριε θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν”.

“οὗτοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative pronoun meaning “these”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“προσῆλθον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “came”.

“Φιλίππῳ”:  masculine, singular, dative, proper noun meaning “to Philip”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀπὸ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“Βηθσαϊδὰ”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “Bethsaida”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Γαλιλαίας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “of Galilee”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἠρώτων”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were asking”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“λέγοντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative meaning “saying”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Master”.

“θέλομεν”:  first person, plural, present, active, indicative verb meaning “we want”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦν”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἰδεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to see”.

The meaning of this verse is,

So these came to Philip from Bethsaida of Galilee and were asking him, saying, “Master, we want to see Jesus.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας (John 12:21) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation