οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν (John 1:13)

The estimated reading time for this post is 91 seconds

Title:  Who, Not of Blood, Nor of Will of Flesh, Nor of Will of Man, But Out of God, Created

The text is, “οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν”.

οἳ -> definite relative pronoun, masculine, plural, nominative pronoun -> who

οὐκ -> negative particle -> not

ἐξ -> preposition taking the genitive for its object word -> of

αἱμάτων -> neuter, plural, genitive noun -> blood

οὐδὲ -> disjunctive coordinating conjunction -> nor

ἐξ -> preposition taking the genitive for its object word -> of

θελήματος -> neuter, singular, genitive noun -> of will

σαρκὸς -> neuter, singular, genitive noun -> of flesh

οὐδὲ -> disjunctive coordinating conjunction -> nor

ἐκ -> as preposition taking the genitive for its object word -> of

θελήματος -> neuter, singular, genitive noun -> will

ἀνδρὸς -> masculine, singular, genitive noun -> man

ἀλλ’ -> adversative coordinating conjunction -> but | rather | on the contrary

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from NRIEH*

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> God

ἐγεννήθησαν -> third person, plural, aorist, passive, indicative verb -> created

The -> of this verse is, 

Who, not of blood, nor of will of flesh, nor of will of man, but of God, created.

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν (John 1:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation