ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ (John 1:12)

The estimated reading time for this post is 93 seconds

Title:  But to as Many as Received Him, He Gave Authority to Become Children of God

The text is, “ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ”.

ὅσοι -> masculine, plural, nominative, correlative pronoun -> as many as

δὲ -> coordinating additive conjunction -> but

ἔλαβον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> received

αὐτόν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

ἔδωκεν -> third person, singular, aorist, active,indicative verb -> he gave

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ἐξουσίαν -> feminine, singular, accusative noun -> authority | power

τέκνα -> neuter, plural, accusative noun -> children

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> of God

γενέσθαι -> aorist, middle, infinitive verb -> to become

τοῖς -> masculine, plural, dative article -> to the

πιστεύουσιν -> present, active, participial, masculine, plural, dative verb -> ones believing

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> in

τὸ -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH*

ὄνομα -> neuter, singular, accusative noun -> name

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

But to as many as received him, he gave authority to the ones believing in his name to become children of God.

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ (John 1:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation