Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ (John 19:23)

The estimated reading time for this post is 109 seconds

Title:  While they Crucified Jesus, the Soldiers Took his Garments

The text is, “Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου”.

Οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> when

στρατιῶται -> masculine, plural, nominative noun -> soldiers

ὅτε -> subordinating temporal conjunction -> while

ἐσταύρωσαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they crucified

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Jesus

ἔλαβον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> took

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> the NRIEH

ἱμάτια -> neuter, plural, accusative noun -> garments

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun => his

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐποίησαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> made

τέσσαρα -> neuter, plural, accusative, cardinal adjective -> four

μέρη -> neuter, plural, accusative noun -> portions

ἑκάστ -> masculine, singular, dative, demonstrative adjective -> to each

στρατιώτῃ -> masculine, singular, dative noun -> soldier

μέρος -> neuter, singular, accusative noun -> a part

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

χιτῶνα -> masculine, singular, accusative noun -> tunic

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

δὲ -> coordinating conjunction -> now | but

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

χιτὼν -> masculine, singular, nominative noun -> tunic

ἄραφος -> masculine, singular, nominative adjective -> not sewed | seamless

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τῶν -> neuter, plural, genitive article -> the

ἄνωθεν -> adverb of place -> top

ὑφαντὸς -> masculine, singular, nominative, verbal adjective -> woven

δι’-> preposition taking the genitive for its object word -> through | to

ὅλου -> masculine, singular, genitive adjective -> all | bottom

The meaning of this verse is,

While they crucified Jesus, the soldiers took his garments and made four portions, a part to each soldier.  Now the tunic was seamless, woven from the top through all.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ (John 19:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation