Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης (John 9:8)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  Therefore the Neighbors and the Ones Hearing Him, Formerly. as a Beggar

The text is, “Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν”.

“Οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“γείτονες”:  masculine, plural, nominative noun meaning “neighbors”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“θεωροῦντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “ones hearing”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“πρότερον”:  comparative adverb meaning “formerly”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “as”.

“προσαίτης”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a beggar”.

“ἦν”:  third person, singular, perfect, indicative verb meaning “was”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were saying”.

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“οὗτός”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“καθήμενος”:  present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one sitting”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“προσαιτῶν”:  present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “begging”.

The meaning of this verse is,

Therefore the neighbors, and the ones  hearing him, formerly. as a beggar, were saying, “Is this not the one sitting and begging?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης (John 9:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation