μεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν· ὁ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν(I John 4:6)

The estimated reading time for this post is 128 seconds

Title:  “We are From God.  The One Knowing God Obeys Us.

The text is, “μεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν· ὁ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν· ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης”.

ἡμεῖς ->first person, personal, plural, nominative pronoun → we

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word → form

τοῦ -> masculine, singular, genitive article → the **NRIEH

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun → God

ἐσμεν· -> first person, plrueal, present, indicative verb → are

ὁ -> masculine, singular, nominative article → the

γινώσκων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb → one knowing

τὸν -> masculine, singular, accusative article → the NRIEH

θεὸν -> masculine, singular, accusative noun → God

ἀκούει -> third person, singular, present, active, indicative verb → obeys

ἡμῶν· -> first person, personal, plural, genitive pronoun → us

ὃς -> masculine, singular, nominative, relative, definite pronoun → whoever

οὐκ -> negative particle → not

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb → is

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word → from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article → the NRIEH

θεοῦ, -> masculine, singular, genitive noun → God

οὐκ -> negative particle → not

ἀκούει -> third person, singular, present, active, indicative verb → does obey

ἡμῶν. -> first person, personal, plural, genitive pronoun → us

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word → from

τούτου -> neuter, singular, genitive, demonstrative pronoun → this

γινώσκομεν -> first person, plural, present, active, indicative verb → we know

τὸ -> neuter, singular, accusative article → the

πνεῦμα -> neuter, singular, accusative noun → spirit

τῆς -> feminine, singular, genitive article → the

ἀληθείας -> reminine, singular, genitive noun → of faithfulness

καὶ -> coordinating additive conjunction → and

τὸ -> neuter, singular, accusative article → the

πνεῦμα -> neuter, singular, accusative noun → spirit

τῆς -> feminine, singular, genitive article → the NRIEH

πλάνης -> feminine, singular, genitive noun → of wandering

The meaning of this verse is,

We are from God; the one knowing God obeys us. Whoever is not from God does not obey us. From this we know the spirit of faithfulness and the spirit of wandering.”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. Another example is the use of “doubled negatives” or “negations” in Greek, which are not translated except in the correct English usage.  The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 μεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν· ὁ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν(I John 4:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation