μεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε (John 4:22)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  You Worship What is Not True

The text is, “μεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε· ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν”

“μεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you” or “you people”.

“προσκυνεῖτε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “worship”.

“ὃ”:  neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “what”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἴδατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “you did know”.

“ἡμεῖς”:  first person, personal, plural, nominative pronoun meaning “we”.

“προσκυνοῦμεν”:  first person, plural, present, active, indicative verb meaning “worship”.

“ὃ”:  neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “what”.

“οἴδαμεν”:  first person, plural, present, active, indicative verb meaning “we know”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “for”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“σωτηρία”:  feminine, singular, nominative noun meaning “salvation”.

“ἐκ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “from” or “out of”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“Ἰουδαίων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “Jews”.

“ἐστίν”:  third person, singular,present, indicative verb meaning “is”.

The meaning of this verse is,

“You people worship what you did not know; we know, for salvation is of the Jews.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 μεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε (John 4:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation