Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ (John 3:22)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  After These Things Jesus and the Disciples Went

The text is, “Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ’ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν”.

“Μετὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “after”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“ἦλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “went”.

“ὁ”:  third person, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  third person, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“καὶ”  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἱ”:  third person, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μαθηταὶ”:  third person, plural, nominative noun meaning “disciples”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“εἰς”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “into”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰουδαίαν”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Judean”.

“γῆν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “land” or “countryside”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐκεῖ”:  adverb of place meaning “there”.

“διέτριβεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “stayed”.

“μετ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “with”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun meaning “them”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐβάπτιζεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was baptizing”.

The meaning of this verse is, “After these things, Jesus and his disciples went into the Judean countryside and stayed there with them and was baptizing.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ (John 3:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation