Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς (John 21:1)

The estimated reading time for this post is 64 seconds

Title:  After This Jesus Disclosed Himself Again to the Disciples

The text is, “Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως”.

Μετὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> after

ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> this

ἐφανέρωσεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> disclosed | revealed

ἑαυτὸν -> third person, masculine, singular, accusative, reflexive pronoun -> himself

πάλιν -> adverb -> again

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH*

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

τοῖς -> masculine, plural, dative article -> to the

μαθηταῖς -> masculine, plural, dative noun -> disciples

ἐπὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> at

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the

θαλάσσης -> feminine, singular, genitive nun -> sea

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the  NRIEH

Τιβεριάδος -> feminine, singular, genitive, proper noun -> of Tiberias

ἐφανέρωσεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he revealed

δὲ -> coordinating conjunction -> and

οὕτως -> demonstrative adverb -> in this way

The meaning of this verse is,

After this, Jesus disclosed himself again to the disciples at the sea of Tiberias, and he revealed in this way.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς (John 21:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation