μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ (John 5:14)

The estimated reading time for this post is 67 seconds

Title:  After this Jesus Found Him in the Temple

The text is, “μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας, μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται”

“μετὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “after”.

“ταῦτα:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“εὑρίσκει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “finds”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the”.

“ἱερῷ”:  neuter, singular, dative noun meaning “temple.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ἴδε”:  interjection meaning “see”.

“ὑγιὴς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “whole”.

“γέγονας”:  second person, perfect, active, indicative verb meaning “you are”.

“μηκέτι”:  temporal adverb meaning “no longer”.

“ἁμάρτανε”:  second person, present, active, imperative verb meaning “sin”.

“ἵνα”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“μὴ”:  negative particle meaning “nothing”.

“χεῖρόν”:  neuter, singular, nominative, comparative adjective meaning “worse”.

“σοί”:  second person, personal, singular, dative, pronoun meaning “to you”.

“τι”:  neuter, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “at all”.

“γένηται”:  third person, singular, aorist, middle, subjunctive verb meaning “should happen”.

The meaning of this verse is,

After these things, Jesus finds him in the temple, and says to him, “See, you are whole!  No longer sin, that nothing worse at all should happen to you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ (John 5:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation