μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ (John 15:13)

The estimated reading time for this post is 61 seconds

Title:  No One Has Greater Love Than This, That  Someone Might Lay Aside His Life for His Friends

The text is, “μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ”.

μείζονα -> feminine, singular, accusative, comparative adjective -> greater

ταύτης -> feminine, singular, genitive, demonstrative pronoun -> this | than this

ἀγάπην -> feminine, singular, accusative noun -> love

οὐδεὶς -> masculine, singular, nominative adjective -> no one

ἔχει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> has

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> that

τις -> masculine, singular, nominative, indefinite pronoun -> someone

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

ψυχὴν -> feminine, singular, accusative noun -> life

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

θῇ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> might lay aside

ὑπὲρ -> preposition taking the genitive for its object word -> for

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the NRIEH

φίλων -> masculine, plural, genitive adjective -> friends

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

No one has greater love than this, that someone might lay aside his life for his friends.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ (John 15:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation