λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· ὁ κύριός ἐστιν (John 21:7)

The estimated reading time for this post is 140 seconds

Title:  Thereupon, the Disciple Whom Jesus Loved Said to Peter, “It is the Lord.”

The text is, “λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· ὁ κύριός ἐστιν Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο ἦν γὰρ γυμνός καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν”.

λέγει -> third person, singular, present, active indicative verb -> says CER* said

 οὖν -> coordinating inferential conjunction -> thereupon

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

μαθητὴς -> masculine, singular, nominative noun -> disciple

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> that NRIEH

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> whom

ἠγάπα -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> loved

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH**

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

Πέτρῳ -> masculine, singular, dative, proper noun -> to Peter

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κύριός -> masculine, singular, nominative noun -> Lord

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> it is

Σίμων -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Simon

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> thus | when

Πέτρος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

ἀκούσας -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> having heard

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κύριός -> masculine, singular, nominative noun -> Lord

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> it is CER it was

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

ἐπενδύτην -> masculine, singular, accusative noun -> outer garment

διεζώσατο -> third person, singular, aorist, middle,indicative verb -> he donned

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> he was

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> because

γυμνός -> masculine, singular, nominative adjective -> naked

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἔβαλεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> threw

ἑαυτὸν -> third person, masculine, singular, reflexive pronoun -> himself

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

θάλασσαν -> feminine, singular, accusative noun -> sea

The meaning of this verse is,

Thereupon, the disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord.”  When Simon Peter, having heard that it was the Lord, he donned the outer garment, because he was naked, and threw himself into the sea.

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “ἔρχεται” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· ὁ κύριός ἐστιν (John 21:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation