δὲ εἶπεν αὐτοῖς βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον καὶ εὑρήσετε (John 21:6)

The estimated reading time for this post is 102 seconds

Title:  Then He Said to Them, “You Throw the Net on the Right Side of the Boat and Discover.”

The text is, “δὲ εἶπεν αὐτοῖς βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον καὶ εὑρήσετ ἔβαλον οὖν καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων”.

ὁ -> masculine, singular, nominative article – the NRIEH*

δὲ -> coordinating conjunction -> then

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he said

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

βάλετε -> second person, plural, aorist, active, imperative verb -> you throw

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> on

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> the

δεξ -> neuter, plural, accusative adjective -> right

μέρη -> neuter, plural, accusative noun -> side

τοῦ -> neuter, singular, genitive article -> of the

πλοίου -> neuter, singular, genitive noun -> boat

τὸ -> feminine, singular, accusative article -> the

δίκτυον -> feminine, singular, accusative article -> net

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

εὑρήσετε -> second person, plural, future, active, indicative verb -> discover

ἔβαλον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they cast

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

οὐκέτι -> temporal adverb -> not | no longer

αὐτὸ -> third person, personal, neuter, singular, accusative pronoun -> it

ἑλκύσαι -> aorist, active, infinitive verb -> to haul

ἴσχυον -> third person, plural, imperfect, active, indicative verb -> were

ἀπὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> because

τοῦ -> neuter, singular, genitive article -> of the

πλήθους -> neuter, singular, genitive noun -> number | quantify

τῶν -> masculine, plural, genitive article ->  the NRIEH 

ἰχθύων -> masculine, plural, genitive noun -> of fish

The meaning of this verse is,

Then he said to them, “You throw the net on the right side of the boat, and discover.  So they cast, and no longer were able to haul it, because of the number of fish.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 δὲ εἶπεν αὐτοῖς βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον καὶ εὑρήσετε (John 21:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation