λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις (John 4:9)

The estimated reading time for this post is 67 seconds

Title:  The Samaritan Woman Said to Him…”

The text is, “λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις· πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ’ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning, “said”.

“οὖν”:  inferential coordinating conjunction meaning “thus”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular dative pronoun meaning “to him”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“γυνὴ”:  feminine, singular, nominative noun meaning “woman”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Σαμαρῖτις”:  feminine, singular, nominative, proper noun meaning “Samaritan”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“Ἰουδαῖος”:  masculine, singular, nominative, proper adjective meaning “Jew” or “Jewish”.

“ὢν”:  present, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being”.

“παρ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”

“ἐμοῦ”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “me”.

“πεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to drink”.

“αἰτεῖς”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “do ask”.

“γυναικὸς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “woman”.

“Σαμαρίτιδος”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “of Samaria”.

“οὔσης”: present, participial, feminine, singular, genitive verb meaning “being”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“γὰρ”:  explanatory coordinating conjunction meaning “for”.

“συγχρῶνται”:  third person, plural, present, middle, indicative verb meaning “do have dealings”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Jews”.

“Σαμαρίταις”:  masculine, plural, dative, proper noun meaning “Samaritans”.

The meaning of this verse is,

Thus the Samaritan woman said to him, “How do you, being Jewish, ask from me, a woman of Samaria, to drink, for Jews do not have dealings with Samaritans”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις (John 4:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation