Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης κύριε (John 14:22)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title:  Judas, not Iscariot, Says, “Lord”.

The text is, “Λέγει αὐτῷ Ἰούδας οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης κύριε καὶ τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ”.

Λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says

αὐτῷ -> third person,  personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

Ἰούδας -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Judas

οὐχ -> negative particle -> not

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰσκαριώτης -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Iscariot

κύριε -> masculine, singular, vocative noun -> Lord

καὶ -> coordinating conjunction -> and

τί -> neuter, singular, nominative, interrogative pronoun -> how

γέγονεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb -> is it

ὅτι -> subordinating conjunction -> that

ἡμῖν -> first person, personal, plural, dative pronoun -> to us

μέλλεις -> second person, singular, present, active, indicative verb -> you are about

ἐμφανίζειν -> present, active, indicative verb -> to manifest

σεαυτὸν -> second person, singular, accusative, reflexive pronoun -> yourself

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐχὶ -> interrogative particle -> by no means

τῷ -> masculine, singular, dative article -> to the

κόσμῳ -> masculine, singular, dative noun -> world

The meaning of this verse is,

Judas, not Iscariot, says, “Lord, how is that you are about to manifest yourself to us, and by no means to the world?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης κύριε (John 14:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation