λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν (John 21:10)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  Jesus Says to Them, “You Bring of the Fish That You Have Now Caught.”

The text is, “λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν”.

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says CER* said

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH**

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἐνέγκατε -> second person, plural, aorist, active, imperative verb -> you bring

ἀπὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | from

τῶν -> neuter, plural, genitive article -> the

ὀψαρίων -> neuter, plural, genitive noun -> fish

ὧν -> neuter, plural, genitive, definite, relative pronoun -> that

ἐπιάσατε -> second person, plural, aorist, active, indicative verb -> you have caught

νῦν -> temporal adverb -> now

The meaning of this verse is,

Jesus said to them, “You bring me of the fish that you have now caught.”

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “λέγει” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν (John 21:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation