λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με (John 4:34)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  Jesus Said to Them, “My Food is That I Do the Will of the One Sending Me”

The text is, “λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἐμὸν”:  masculine, singular, nominative, possessive adjective meaning “my”.

“βρῶμά”:  neuter, singular, nominative noun meaning “food”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἵνα”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ποιήσω”:  first person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “I should do”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the.

“θέλημα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “will”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“πέμψαντός”:  aorist, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “one sending”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τελειώσω”:  first person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “I should execute fully”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἔργον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “work”.

The meaning of this verse is:

Jesus said to them, “My food is that I should do the will of the one sending me and I should execute his work fully.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με (John 4:34) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation