οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται (John 4:35)

The estimated reading time for this post is 78 seconds

Title:  Do You Not Say, “Yet, Still Four Months and the Harvest Comes”?

The text is, “οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν. ἤδη”

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“λέγετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “do say”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “yet”.

“ἔτι”:  temporal adverb meaning “still”.

“τετράμηνός”:  feminine, singular, nominative noun meaning “four months”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “are”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“θερισμὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “reaping”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “comes”.

“ἰδου”:  interjection meaning “look”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I tell”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “you”.

“ἐπάρατε”:  second person, plural, aorist, active, imperative meaning “lift up”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὀφθαλμοὺς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “eyes”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “your”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“θεάσασθε”:  second person, plural, aorist, middle, imperative verb meaning “see”.

“τὰς”:  feminine, plural, accusative article meaning “the”.

“χώρας”:  feminine, plural, accusative noun meaning “fields”.

“ὅτι”:  coordinating conjunction meaning “since”.

“λευκαί”:  feminine, plural, nominative adjective meaning “white”.

“εἰσιν”:  third person, plural, present, indicative verb meaning “they are”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “toward” or “unto” (since its object is in the accusative).

“θερισμόν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “harvest” or “reaping”.

“ἤδη”:  temporal adverb meaning “now” or “already”.

The meaning of this verse is:

“Do you not say, ‘Yet, still four months and the reaping comes.  Look!  I tell you, ‘Lift up your eyes and see the fields, since white they are for the reaping.  Already'”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται (John 4:35) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation