οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται (John 4:35)

The estimated reading time for this post is 121 seconds

Title:  Do You Not Say, “Yet, Still Four Months and the Harvest Comes”?

The text is, “οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν. ἤδη”

οὐχ ->negative particle-> not

ὑμεῖς ->second person, personal, plural, nominative pronoun-> you

λέγετε ->second person, plural, present, active, indicative verb-> do say

ὅτι ->subordinating conjunction-> yet

ἔτι ->temporal adverb-> still

τετράμηνός ->feminine, singular, nominative noun-> four months

ἐστιν ->third person, singular, present, indicative verb-> are

καὶ ->coordinating conjunction-> and

ὁ ->masculine, singular, nominative article-> the

θερισμὸς ->masculine, singular, nominative noun-> reaping

ἔρχεται ->third person, singular, present, middle, indicative verb-> comes

ἰδου ->interjection-> look

λέγω ->first person, singular, present, active, indicative verb-> I tell

ὑμῖν ->second person, personal, plural, dative pronoun-> you

ἐπάρατε ->second person, plural, aorist, active, imperative-> lift up

τοὺς ->masculine, plural, accusative article-> NRIEH**

ὀφθαλμοὺς ->masculine, plural, accusative noun-> eyes

ὑμῶν ->second person, personal, plural, genitive pronoun-> your

καὶ ->coordinating conjunction-> and

θεάσασθε ->second person, plural, aorist, middle, imperative verb-> see

τὰς ->feminine, plural, accusative article-> the

χώρας ->feminine, plural, accusative noun-> fields.

ὅτι ->coordinating conjunction-> since

λευκαί ->feminine, plural, nominative adjective-> white

εἰσιν ->third person, plural, present, indicative verb-> they are

πρὸς ->preposition taking the accusative for its object word > tfor

θερισμόν ->masculine, singular, accusative noun-> reaping

ἤδη ->temporal adverb-> already

The meaning of this verse is:

Do you not say, ‘Yet, still four months and the reaping comes.  Look!  I tell you, ‘Lift up your eyes and see the fields, since they are white for the reaping.  Already'”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. Another example is the use of “doubled negatives” or “negations” in Greek, which are not translated except in the correct English usage.  The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται (John 4:35) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation