καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν (John 17:19)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  And I Sanctify Myself in Their Behalf

The text is, “καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὑπὲρ -> preposition taking the genitive for its object word -> in behalf

αὐτῶν -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> their

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ἁγιάζω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> sanctify

ἐμαυτόν -> first person, reflexive, masculine, singular, accusative pronoun -> myself

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that | that

ὦσιν -> third person, plural, present, subjunctive verb -> might be

καὶ -> adverb -> also

αὐτοὶ -> third person, personal, masculine, nominative pronoun -> they

ἡγιασμένοι -> perfect, passive, participial, masculine, plural, nominative verb -> being sanctified

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἀληθείᾳ -> feminine, singular, dative noun -> truth

The meaning of this verse is,

And I sanctify myself in their behalf, so that they might also be being sanctified in truth.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν (John 17:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation