καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω (John 14:13)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  And Whatever Any Should Ask in My Name, This I Will Do

The text is, “καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ”.

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὅ τι -> neuter, singular, accusative, indefinite pronoun -> whatever

ἂν -> particle -> any

αἰτήσητε -> second person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> should ask

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the NRIEH

ὀνόματί -> neuter, singular, dative noun -> name

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

ποιήσω -> first person, singular, future, active, indicative verb -> I will do

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> so that

δοξασθῇ -> third person, singular, aorist, subjunctive verb -> should be glorified

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

πατὴρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

υἱῷ -> masculine, singular, dative noun -> son

The meaning of this verse is,

And whatever any shall ask in my name, this I will do, so that the father should be glorified in the son.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω (John 14:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation