καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν (John 7:26)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  And, Pay Attention!  He Speaks with Boldness and No One Speaks to Him

The text is, “καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἴδε”:  interjection meaning “pay attention”.

“παρρησίᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “with boldness”.

“λαλεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he speaks”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐδὲν”:  neuter, singular, accusative, indefinite adjective meaning “no one”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“λέγουσιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “speaks”.

“μήποτε”:  particle meaning “perhaps”.

“ἀληθῶς”:  adverb meaning “truly”.

“ἔγνωσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “have recognized”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“ἄρχοντες”:  masculine, plural, nominative noun meaning “rulers” or “authorities”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“οὗτός”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this one”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“χριστός”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Christ”.

The meaning of this verse is,

And, Pay Attention!  he speaks boldly and no one speaks to him.  Perhaps the rulers have recognized that this one is Christ!”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν (John 7:26) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation