Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ (John 7:1)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  And After This Jesus Walked Around in Galilee

The text is, “Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι”.

“Καὶ”: coordinating conjunction meaning “and”.

“μετὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “after”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“περιεπάτει”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “walked around”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Γαλιλαίᾳ”:  feminine, singular, dative, proper noun meaning “Galilee”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “since” or “for”.

“ἤθελεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “he would”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰουδαίᾳ”:  feminine, singular, dative, proper noun meaning “Judea”.

“περιπατεῖν”:  present, active,infinitive verb meaning “to walk”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “for”.

“ἐζήτουν”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were seeking”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative noun meaning “Jews”.

“ἀποκτεῖναι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to kill”.

The meaning of this verse is,

And after this Jesus walked around in Galilee, since he would not to walk in Judea for the Jews were seeking to kill him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ (John 7:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation