Ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία (John 7:2)

The estimated reading time for this post is 24 seconds

Title:  Now Near was the Feast of the Jews, the Tabernacles

The text is, “Ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία”.

“Ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“ἐγγὺς”:  adverb of place meaning “near”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἑορτὴ”:  third person, singular, nominative noun meaning “feast”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “of the”.

“Ἰουδαίων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “Jews”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“σκηνοπηγία”:  Tabernacles”.

The meaning of this verse is,

Now near was the Feast of the Jews, the Tabernacles.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία (John 7:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation