καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν (John 4:2)

The estimated reading time for this post is 61 seconds

Title -> Although Jesus Himself Did Not Baptize

The text is, καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ’ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

καίτοιγε -> subordinating conclusive conjunction -> although

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

αὐτὸς -> third person, masculine, singular, nominative, intensive pronoun -> himself

οὐκ -> negative particle -> not

ἐβάπτιζεν -> third person, singular, imperfect, active, indicative noun -> did baptize

ἀλλ’ -> adversative coordinating conjunction -> rather

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the NRIEH**

μαθηταὶ -> masculine, plural, nominative noun -> disciples

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

(although Jesus did not himself baptize, rather his disciples),

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν (John 4:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation