εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ (John 1:45)

The estimated reading time for this post is 135 seconds

Title:  Philip Found Nathanael and Said to Him, We Found Jesus, Son of Joseph of Nazareth, of Whom Moses Wrote in the Law, and the Prophets

The text is, “εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ”.

εὑρίσκει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> finds CER* found

Φίλιππος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Philip

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH**

Ναθαναὴλ -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Nathaniel

καὶ -> coordinating conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says CER said

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

ὃν -> definite, relative, masculine, singular, accusative pronoun -> of whom

ἔγραψεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> wrote

Μωϋσῆς -> third person, masculine, singular, nominative, proper noun -> Moses

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

νόμῳ -> masculine, singular, dative noun -> the Law

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

προφῆται -> masculine, plural, nominative article -> the prophets

εὑρήκαμεν -> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we found

Ἰησοῦν -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

υἱὸν -> masculine, singular, accusative noun -> son

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

Ἰωσὴφ -> masculine, singular, genitive noun -> of Joseph

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

ἀπο -> preposition taking the genitive for its object word -> of

Ναζαρέτ -> feminine, singular, genitive,  proper noun -> Nazareth

The meaning of this verse is,

Philip found Nathanael and said to him, “We found Jesus, of whom Moses wrote in the law, and the prophets, the son of Joseph of Nazareth.”

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “ἔρχεται” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ (John 1:45) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation