εἰ ἐγνώκατέ με καὶ τὸν πατέρα μου γνώσεσθε (John 14:7)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  If You Had Known Me, You Also Would Have Known My Father

The text is, “εἰ ἐγνώκατέ με καὶ τὸν πατέρα μου γνώσεσθε καὶ ἀπ’ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν”.

εἰ -> subordinating conditional conjunction -> if

ἐγνώκατέ ->  second person, plural, perfect, active, indicative verb -> you had known

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

καὶ ->  adverb -> also

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

γνώσεσθε -> second person, plural, future, middle, indicative verb -> you would have known

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἀπ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

ἄρτι -> temporal adverb -> this time

γινώσκετε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you do know

αὐτὸν ->  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἑωράκατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb -> have seen

αὐτόν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

The meaning of this verse is,

If you had known me, you also would have known my Father, and from this time, you do know him, and have seen him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰ ἐγνώκατέ με καὶ τὸν πατέρα μου γνώσεσθε (John 14:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation