αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε (John 16:27)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title:  For the Father Himself Loves You Because You Have Loved Me

The text is, “αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ [τοῦ] θεοῦ ἐξῆλθον”.

αὐτὸς -> personal, intensifying, masculine, singular,nominative pronoun -> himself

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> for | since

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

πατὴρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

φιλεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> loves

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you | you all

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you | you all

ἐμὲ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

πεφιλήκατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb  have loved

καὶcoordinating conjunction -> and

πεπιστεύκατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb -> you have ( believed | trusted )

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

παρὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> God

ἐξῆλθον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> came

The meaning of this verse is,

The Father himself loves you because you have loved me, you have believed that I came from God.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε (John 16:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation