αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι (John 3:28)

The estimated reading time for this post is 52 seconds

Title:  You Yourselves Bear Witness to Me

The text is, “αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον [ὅτι] οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός, ἀλλ’ ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου”.

“αὐτοὶ”:  masculine, plural, nominative, intensive, personal pronoun meaning “yourselves”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“μοι”:  first person, personal, singular, dative pronoun meaning “to me”.

“μαρτυρεῖτε”:  second person, present, plural, active, indicative verb meaning “you bear witness”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“εἶπον”:  first person, singular, aorist, active indicative verb meaning “I said”.

“[ὅτι]”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“εἰμὶ”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “am”.

“ἐγὼ”:  first person, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“χριστός”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Christ”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἀπεσταλμένος”:  perfect, passive, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having being sent”.

“εἰμὶ”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “I am”.

“ἔμπροσθεν”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “before”.

“ἐκείνου”:  masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is, “You yourselves bear witness to me, that I said ‘I am not the Christ’, but that, having been sent, I am before him’.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι (John 3:28) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation