“εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ (John 18:37)

The estimated reading time for this post is 155 seconds

Title:  Then Pilate Said to Him, “So, Are You a King?”

The text is, “εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς”.

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> then

αὐτῷ -> third person, personal,  masculine, singular, dative pronoun -> to him

ὁ -> masculine, singular,nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular,nominative, proper noun -> Pilate

οὐκοῦν -> adverb -> then | so

βασιλεὺς -> masculine, singular, nominative noun -> a king

εἶ -> second person, singular, present, indicative verb -> are

σύ -> second person, personal, singular, nominative pronoun -> you

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> answered

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

σὺ -> second person, personal, singular, nominative pronoun -> you

λέγεις -> second person, singular, present, active, indicative verb -> say

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

βασιλεύς -> masculine, singular, nominative noun -> a king

εἰμι -> first person, singular, present, indicative verb -> am

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

γεγέννημαι -> first person, singular, perfect, middle, indicative verb -> I was born

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> for

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

ἐλήλυθα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have come

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

κόσμον -> masculine, singular, accusative noun -> world

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> so that

μαρτυρήσω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> I might bear witness

τῇ -> feminine, singular, dative article -> to the

ἀληθείᾳ -> feminine, singular, dative noun -> truth

πᾶς -> masculine, singular, nominative adjective -> everyone

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

ὢν -> present, participial, masculine, singular, nominative verb -> being

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | from

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the

ἀληθείας -> feminine, singular, genitive noun -> truth

ἀκούει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> hears

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the NRIEH

φωνῆς -> feminine, singular, genitive noun -> voice

The meaning of this verse is,

Then Pilate said to him, “So, are you a king?”  Jesus answered, “You say I am a king.  I was born to this, and for this I have come into the world, that I might bear witness to the truth.  Everyone being of the truth hears my voice.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 “εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ (John 18:37) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation