καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ (John 5:37)

The estimated reading time for this post is 57 seconds

Title: And the Father Himself, Having Sent Me, Has Borne Witness About Me

The text is, “καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πέμψας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having sent”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“πατὴρ”:  third person, masculine, singular, nominative noun meaning “father”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “himself”.

“μεμαρτύρηκεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “has borne witness”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its objective word and meaning “about”.

“ἐμοῦ”:  first person,personal, singular, genitive pronoun meaning “me”.

“οὔτε”:  coordinating correlative conjunction meaning “never”.

“φωνὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “voice”.

“αὐτοῦ”:  third person, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“πώποτε”:  temporal adverb meaning “at any time”.

“ἀκηκόατε”:  second person, plural, active, indicative verb meaning “you have heard”.

“οὔτε”:  coordinating correlative conjunction meaning “never”.

“εἶδος”:  neuter, singular, accusative noun meaning “form”.

“αὐτοῦ”:  third person, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ἑωράκατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “have perceived” or “have seen”.

The meaning of this verse is,

And the father himself, having sent me, has borne witness about me.  Never at any time have you heard his voice; his form you have never seen.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ (John 5:37) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation