ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν (John 5:20)

The estimated reading time for this post is 62 seconds

Title:  For the Father Loves the Son

The text is, “ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“πατὴρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “father”.

“φιλεῖ’:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “loves”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“υἱὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “son”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πάντα”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “all”.

“δείκνυσιν”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “shows”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ἃ”:  neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun meaning “that”.

“αὐτὸς”:  third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun meaning “himself”.

“ποιεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he is doing”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“μείζονα”:  neuter, plural, accusative, comparative adjective meaning “greater”.

“τούτων”:  neuter, plural, genitive, demonstrative pronoun meaning “these”.

“δείξει”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “will show”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ἔργα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “works”.

“ἵνα”:  subordinating conjunction of purpose meaning “that”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“θαυμάζητε”:  second person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “should marvel”.

The meaning of this verse is,

For the Father loves the Son and shows to him all that he himself is doing, and will show to him these greater works, that you should marvel.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν (John 5:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation