Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς (John 5:19)

The estimated reading time for this post is 98 seconds

Title:  So Jesus Replied and Was Saying to Them

The text is, “Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ”.

“Ἀπεκρίνατο”:  third person, singular, aorist, middle, indicative verb meaning “replied”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἔλεγεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was saying”.

“αὐτοῖς”:  third person, person, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I say”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“δύναται”:  third person, singular, present, passive, indicative verb meaning “is able”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“υἱὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“ποιεῖν”:  present, active, infinitive verb meaning “to do”.

“ἀφ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“ἑαυτοῦ”:  third person, masculine, singular, genitive, reflexive pronoun meaning “himself”.

“οὐδὲν”:  neuter, singular, accusative, indefinite adjective meaning “nothing”.

“ἐὰν”:  subordinating conjunction meaning “but”.

“μή”:  negative particle meaning “lest”.

“τι”:  neuter, singular, accusative, indefinite pronoun meaning “what”.

“βλέπῃ”:  third person, singular, present, active, subjunctive verb meaning “he should see”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“πατέρα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “father”.

“ποιοῦντα”:  present, active, participial, masculine, singular, accusative verb meaning “is doing”.

“ἃ”:  neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun meaning “that”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“ἂν”:  particle meaning “whatever”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“ποιῇ”:  third person, present, active, subjunctive verb meaning “should do”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these”.

“καὶ”:  adverb meaning “also”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“υἱὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“ὁμοίως”:  adverb meaning “in a similar manner”.

“ποιεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “does”.

 The meaning of this verse is,

So Jesus replied and was saying to them, “Truly, truly, I say to you, the Son is not able to do anything lest he see what the Father is doing, for that whatever he should do, these also the Son in a similar manner does”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς (John 5:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation