καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με (John 12:45)

The estimated reading time for this post is 27 seconds

Title:  And the One Seeing Me Sees the One Sending Me

The text is, “καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“θεωρῶν”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one seeing”.

“ἐμὲ”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“θεωρεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “sees”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“πέμψαντά”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one sending”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

The meaning of this verse is,

And the one seeing me sees the one sending me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με (John 12:45) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation