ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς (John 5:21)

The estimated reading time for this post is 44 seconds

Title:  For Just as the Father Raises the Dead

The text is, “ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζῳοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζῳοποιεῖ”.

“ὥσπερ”:  subordinating conjunction meaning “just as”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πατὴρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “father”,

“ἐγείρει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “raises”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“νεκροὺς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “dead”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ζῳοποιεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “keeps alive”.

“οὕτως”:  demonstrative adverb meaning “in this way”.

“καὶ”:  adverb meaning “also”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“υἱὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“οὓς”:  masculine, plural, accusative, definite, relative pronoun meaning “whom”.

“θέλει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he wills”.

“ζῳοποιεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he makes alive”.

The meaning of this verse is,

For just as the Father raises the dead and keeps alive, in this way also, whom the son wills, he makes alive.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς (John 5:21) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation