Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἰησοῦς (John 4:1)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  Now When Jesus Discerned

The text is, “Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης”.

“Ὡς”:  temporal subordinating conjunction meaning “now”.

“οὖν”:  inferential coordinating conjunction meaning “when”.

“ἔγνω”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “discerned”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἤκουσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “had heard”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Φαρισαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Pharisees”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular,nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“πλείονας”:  masculine, plural, accusative, comparative adjective meaning “more”.

“μαθητὰς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “disciples”.

“ποιεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “does”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“βαπτίζει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “baptizes”.

“ἢ”:  comparative particle meaning “than”.

“Ἰωάννης”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “John”.

The meaning of this verse is,

Now when Jesus discerned that the Pharisees had learned that Jesus makes and baptizes more disciples than John

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἰησοῦς (John 4:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation