ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ (John 6:12)

The estimated reading time for this post is 43 seconds

Title:  But When They Were Filled He Tells His Disciples…

The text is, “ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται”.

“ὡς”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now” or “but”.

“ἐνεπλήσθησαν”:  third person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “they were filled”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he tells”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μαθηταῖς”:  masculine, plural, dative noun meaning “disciples”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“συναγάγετε”:  third person, plural, aorist, active, imperative verb meaning “bring together”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“περισσεύσαντα”:  aorist, active, participial, neuter, plural, accusative verb meaning “all being abundant”.

“κλάσματα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “fragments”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“μή”:  negative particle meaning “nothing”.

“τι”:  neuter, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “whatever”.

“ἀπόληται”:  third person, singular, aorist, middle, subjunctive verb meaning “should be lost”.

  ,    ·    ,   

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ (John 6:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation