ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος (John 1:16)

The estimated reading time for this post is 39 seconds

“ὅτι” is a subordinating conjunction of causation meaning “for” or “because”.

“ἐκ” is a preposition taking the genitive to its object word, and means “out of”.

“τοῦ” is a neuter, singular, genitive article meaning “the”.

“πληρώματος” is a neuter, singular, genitive noun meaning “fullness”.

“αὐτοῦ” is a third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“πάντες” is a masculine, plural, nominative adjective meaning “all”.

“ἐλάβομεν” is a first person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “received”.

“καὶ” is a coordinating conjunction meaning “and”.

“χάριν” is a feminine, singular, accusative noun meaning “grace”, “benefit”, or “opportunity”.

“ἀντὶ” is a preposition taking the genitive for its object word and meaning “upon”, “for”, or “in place of”.

“χάριτος” is a feminine, singular, genitive noun meaning “grace”,”benefit”, or “opportunity”.

The sense of the clause is “because of his fullness all received grace upon grace.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος (John 1:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation