ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς,καὶ αὐτοὶ ἔλαβον (John 17:8)

The estimated reading time for this post is 95 seconds

Title:  Because I Have Given to Them the Words that You Gave to Me, and They Received

The text is, “ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς,καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας”.

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because | since

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> the

ῥήματα -> neuter, plural, accusative noun -> words

ἃ ->neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun -> that

ἔδωκάς -> second person, singular, aorist, active,indicative verb -> you have given | you gave

μοι -> second person, personal, singular, dative pronoun -> to me

δέδωκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb ->I have given

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

καὶ -> coordinating conjunction -> and

αὐτοὶ -> third person, personal, masculine, plural,nominative pronoun -> they

ἔλαβον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> have received | received

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἔγνωσαν ->third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they knew

ἀληθῶς -> adverb -> truly

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

παρὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

σοῦ -> second person, personal, singular, genitive pronoun -> you

ἐξῆλθον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I came

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐπίστευσαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they believed

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

σύ -> second person, personal, singular,nominative pronoun -> you

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun  -> me

ἀπέστειλας -> second person, singular, aorist, active, indicative verb -> sent

The meaning of this verse is,

Because I have given to them the words that you gave to me, and they received and they knew truly that I came from you and that you sent me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς,καὶ αὐτοὶ ἔλαβον (John 17:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation