ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν (I John 2:16)

The estimated reading time for this post is 103 seconds

Title:  For all that in the World, the Lust of the Flesh, and the Lust of the Eyes, ,,,

The text is, “ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλ’ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν”.

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> for

πᾶν -> neuter, singular, nominative adjective -> all

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the | that

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

κόσμῳ -> masculine, singular, dative noun -> world

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

ἐπιθυμία -> feminine, singular, nominative noun -> lust

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> of the

σαρκὸς -> feminine, singular, genitive noun -> flesh

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

ἐπιθυμία -> feminine, singular, nominative noun -> lust

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

ὀφθαλμῶν -> masculine, plural, genitive noun -> eyes

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

ἀλαζονεία -> feminine, singular, nominative noun -> pride

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

βίου -> masculine, singular, genitive noun -of life | possessions | property

οὐκ -> negative particle -> not

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

πατρὸς -> masculine, singular, genitive noun -> Father

ἀλλ’ -> coordinating adversative conjunction -> but

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun -> world

ἐστίν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

The meaning of this verse is,

For all that in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν (I John 2:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation