Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν (John 13:12)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  Therefore When He Had Washed Their Feet, Put on His Garments, Reclined Again

The text is, “Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν εἶπεν αὐτοῖς· γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν

“Ὅτε”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“ἔνιψεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he had washed”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun meaning “their”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἔλαβεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “put on”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἱμάτια”:  neuter, plural, accusative noun meaning “garments”.

“αὐτοῦ”:  first person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.å

“ἀνέπεσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “sat down” or “reclined”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“γινώσκετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you do understand”.

“τί”:  neuter, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “what”.

“πεποίηκα”:  first person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “I have done”.

“ὑμῖν”:  third person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

The meaning of this verse is,

Therefore when he had washed their feet and put on his garments and reclined again, he said to them, “Do you understand what I have done to you?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν (John 13:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation