ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· τετέλεσται καὶ (John 19:30)

The estimated reading time for this post is 62 seconds

Title:  Thus When Jesus Received the Sour Wine He Said, “It is finished”

The text is, “ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα”.

ὅτε -> temporal adverb -> when

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> thus

ἔλαβεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> received

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

ὄξος -> neuter, singular, accusative noun -> sour wine | vinegar

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he said

τετέλεσται -> third person, singular, perfect, passive, indicative verb -> it is finished

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

κλίνας -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> bowing | declining

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

κεφαλὴν -> feminine, singular, accusative noun -> head

παρέδωκεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> delivered over

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

πνεῦμα -> neuter, singular, accusative noun -> spirit

The meaning of this verse is,

Thus, when Jesus received the sour wine, he said, “It is finished,” and declining the head, delivered over the spirit.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· τετέλεσται καὶ (John 19:30) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation