Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς·νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ (John 13:31)

The estimated reading time for this post is 57 seconds

Title:  Therefore When He was Gone Out, Jesus Says, Now the Son of Man is Glorified, and God is Glorified in Him

The text is, “Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς·νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ”.

“Ὅτε”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“ἐξῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he was gone out”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“νῦν”:  temporal adverb meaning “now”.

“ἐδοξάσθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “is glorified”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“υἱὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀνθρώπου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of man”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “God”.

“ἐδοξάσθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “is glorified”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

When he was gone out, Jesus says, “Now the son of man is glorified, and God is glorified in him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς·νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ (John 13:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation